Hotărârea nr. 292/2006

Hotãrârea nr. 292 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Casei de Culturã I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 292

privind modificarea organigramei si a statului de functii

ale Casei de Culturã I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Relatii cu Publicul, prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii ale Casei de Culturã I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti;

având în vedere art. 3, din Hotãrârea de Guvern nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea conractelor de achizitie publicã din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii;

tinând cont de Anexa nr. 2, din Hotãrârea de Guvern nr. 901/04.08.2006, privind aprobarea Strategiei de reformã a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007;

în temeiul prevederilor art. 38, lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea organigramei si a statului de functii ale Casei de Culturã I.L.Caragiale a Municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Orice prevedere contra îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Casei de Culturã I.L.Caragiale Ploiesti, se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri de la data emiterii acesteia.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu