Hotărârea nr. 291/2006

Hotãrârea nr. 291 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 243/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 finantate din credit bancar

HOTÃRÂREA Nr. 291

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 243/2006

referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 finantate din credit bancar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 243/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007, finantate din credit bancar;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 46/31.08.2006 si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

în temeiul articolului 38, alin 4, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea listei de investitii pe anii 2006, 2007 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Sursa de finantare pentru obiectivele de investitii, prevazutã în Anexa nr. 1, este asiguratã prin creditul bancar contractat de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cu Alpha Bank în valoare de 66.285.128,5 RON.

Art. 3

Serviciul anual al datoriei aferent împrumutului se suportã din subventii alocate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu