Hotărârea nr. 29/2006

Hotararea nr. 29 privind trecerea din administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti in administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a unor cladiri

HOTÃRÂREA Nr. 29

privind trecerea din administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti în administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a unor clãdiri

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune trecerea din administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti în administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a clãdirilor în suprafatã de 377 m.p., situate în Ploiesti str. Cosminelor nr. 18 B (grajd, cocinã, cocinã porci, punct control, fânar);

având în vedere prevederile Hotãrârii de Guvern nr. 1151/2004 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judet Prahova;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia , cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 126 din Legea nr. 215/2001privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare în administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a clãdirilor în suprafatã construitã de 377 mp., situate în Ploiesti str. Cosminelor nr. 18 B, conform Anexelor nr. 1 – 5 la prezenta.

Clãdirile prevãzute la alineatul 1 vor fi amenajate si folosite de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti pentru înfiintarea unui punct de lucru.

Art. 2

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu