Hotărârea nr. 289/2006

Hotãrârea nr. 289 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 289

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2006,

al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 13 din 1 februarie 2006, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 si rectificãrile ulterioare;

          având în vedere prevederile Legii nr. 379/15.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 4 lit. a, art. 46 alin. 2 lit. a, ale Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2006, al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu