Hotărârea nr. 288/2006

Hotãrârea nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 288

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, pe anul 2006

 

Consiliul  Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005 modificatã si completatã de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89/20.11.2006 cu privire la rectificarea la bugetul de stat pe anul 2006;

conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 1 si alin. 2 lit. d si art. 46 alin. 1 si alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006, conform Anexei nr. 1.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.