Hotărârea nr. 287/2006

Hotãrârea nr. 287 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 287

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

 Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale, pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4, lit. a si art. 46, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã si Juridic-Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu