Hotărârea nr. 283/2006

Hotãrârea nr. 283 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 283

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006, Ordonantei de Urgentã a Guvernului privind finantele publice locale nr. 45/2003, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 89/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

în temeiul art. 38, alin. 4 lit. a si art. 40, alin. 2 lit. a din Legea nr. 286/2006, Lege pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu