Hotărârea nr. 281/2006

Hotãrârea nr. 281 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 281

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Legea bugetului de stat pe anul 2006 si a O.U.G. nr. 45/2003, privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 4 litera a si art. 46 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu