Hotărârea nr. 28/2006

Hotararea nr. 28 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 183/2005 privind avizarea ajustarii preturilor de producere, transport si distributie a energiei termice in Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 28

pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 183/2005 privind avizarea ajustãrii preturilor de producere, transport si distributie a energiei termice în Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Cãtãlin Popescu, Marcian Cosma, Daniel Savu, Marcel Toma, Andrei Banu, Evelinne Vasilescu, precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 183 privind avizarea ajustãrii preturilor de producere, transport si distributie a energiei termice în Municipiul Ploiesti începând cu 01.02.2006;

în conformitate cu art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare precum si ale art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã de Legea nr. 241/2003;

având în vedere Contractul de concesiune încheiat în anul 2004, cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova si prevederile art. 5 lit. c, art. 39, art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termicã produsã centralizat;

în temeiul art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã completarea art. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 183/2005 cu aliniatul 2 care va avea urmãtorul continut:

Preturile vor fi practicate începând cu 01.02.2006.

Art. 2

Aprobã modificarea art. 2 si a art. 3 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 183/2005 astfel:

Preturile ajustate,  vor fi:

148,64 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în cogenerare la populatie, fãrã TVA

176,88 ROL/Gcal. pentru energie termicã produsã în cogenerare la populatie cu TVA

168,90 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în cogenerare la agenti economici fãrã TVA

201,00 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în cogenerare la agenti economici cu TVA

144,72 RON/Gcal. pentru energie termicã agenti economici retea transport fãrã TVA

172,22 RON/Gcal. pentru energie termicã agenti economici retea transport cu TVA

165,08 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în centrale de cvartal la populatie fãrã TVA

196,45 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în centrale de cvartal la populatie cu TVA

185,83 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în centrale de cvartal la agenti economici, fãrã TVA

221,14 RON/Gcal. pentru energie termicã produsã în centrale de cvartal la agenti economici cu TVA

Art. 3

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu