Hotărârea nr. 278/2006

Hotãrârea nr. 278 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti, pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 278

privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti, pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 si prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 89/11.2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurãrilor de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4 litera a si art. 46 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor, pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu