Hotărârea nr. 277/2006

Hotãrârea nr. 277 privind demisia din functia de consilier local a doamnei Manea Natalia

HOTÃRÂREA Nr. 277

privind demisia din functia de consilier local a doamnei Manea Natalia

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios prin care se se ia act de demisia din functia de consilier local al doamnei Manea Natalia;

luând la cunostiintã demisia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti a doamnei Manea Natalia, înregistratã la Primãria Municipiului Ploiesti sub nr. 15655/15.12.2006;

luând în considerare prevederile art. 9 alin. 2 lit. a si art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificatã si completatã;

în temeiul art. 38 alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de demisia doamnei Manea Natalia din functia de consilier local al Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Declara vacant mandatul de consilier local, urmare a demisiei doamnei Manea Natalia.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 18 decembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu