Hotărârea nr. 276/2006

Hotãrârea nr. 276 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Desfiintare constructie metalicã, construire spatii comerciale, împrejmuire, bransamente utilitãti, Strada Mãrãsesti nr. 216, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 276

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Desfiintare constructie metalicã, construire spatii comerciale, împrejmuire, bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 216, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. DOROBANTU LOS ANDES S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Desfiintare constructie metalicã, construire spatii comerciale, împrejmuire, bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 216, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Desfiintare constructie metalicã, construire spatii comerciale, împrejmuire, bransamente utilitãti, strada Mãrãsesti nr. 216, Ploiesti, la solicitarea S.C. DOROBANTU LOS ANDES S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 479 din 15.11.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului. 

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu