Hotărârea nr. 274/2006

Hotãrârea nr. 274 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire complex comercial D+P+2E, bransamente utilitati, parcãri, alei carosabile si pietonale, copertinã auto, Strada Depoului nr. 4, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 274

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire complex comercial D+P+2E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, copertinã auto, strada Depoului nr. 4, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Savu Daniel, Palas Paul, Schnelbach Simona, Sicoie Florin si Chivu Sorin si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. PRAM S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Construire complex comercial D+P+2E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, copertinã auto, Strada Depoului nr. 4, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire complex comercial D+P+2E, bransamente utilitãti, parcãri, alei carosabile si pietonale, copertinã auto, Strada Depoului nr. 4, Ploiesti, la solicitarea S.C. PRAM S.R.L. cu conditia respectarii Avizului nr. 487 din 15.11.2006 al C.T.U.A.T. Conform Certificatului de urbanism nr. 715/08.06.2006 terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilanul Municipiului Ploiesti si este proprietatea particularã a beneficiarului conform C.V.C. autentificat sub nr. 1927/31.05.2006 si Contractului de concesiune nr. 188975/13.08.2003      

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu