Hotărârea nr. 27/2006

Hotararea nr. 27 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investitii Fond prioritar obligatie concesionar pentru anul 2006 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

HOTÃRÂREA Nr. 27

privind aprobarea Programului de investitii Fond lucrãri si a Programului de investitii Fond prioritar

obligatie concesionar pentru anul 2006 în cadrul serviciului public de alimentare cu apã si de canalizare

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Teodorescu Iulian, Ionitã Dan, Savu Daniel, Eparu Ion, Lungu Razvan, membri ai Comitetului de coordonare la S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea programelor de investitii pentru anul 2006 în cadrul serviciului public de alimentare cu apã si canalizare pentru lucrãrile ce revin Societãtii Comerciale Apa Nova Ploiesti S.R.L. potrivit contractului de concesiune;

            având în vedere prevederile Contractului de concesiune încheiat cu Societatea Comercialã Apa Nova Ploiesti în 14.06.2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apã si a serviciului de canalizare în municipiul Ploiesti;

având în vedere cã lucrãrile se regãsesc în Planul Director al S. C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pe perioada 2003-2008 aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 217/31.10.2002;

luând act de avizul Comitetului de coordonare exprimat în sedinta din 18.01.2006;

            având în vedere art. 21, alin. 1 si 7 din Hotãrârea de Guvern nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apã si de canalizare;

în conformitate cu prevederile art. 8 (1) si art. 12 din Legea nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. m si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de lucrãrile de investitii din programul de investitii Fond lucrãri realizate de Societatea Comercialã Apa Nova Ploiesti S.R.L. în anul 2005, conform Anexei nr. 1, în valoare de 5.488.200 RON (valoare estimativã la data prezentei).

Stabileste ca suma de 600.000 RON (valoare estimativã la data prezentei) neconsumatã în anul 2005 sã fie folositã în anul 2006 cu aceeasi destinatie, pentru lucrãri de investitii în infrastructura cu destinatie alimentare apã potabilã si canalizãri stradale.

Lucrãrile neefectuate în anul 2005 vor fi reportate în anul 2006 cu avizul Comitetului de coordonare.

Art. 2

Aprobã programul de investitii Fond lucrãri pe anul 2006, în sumã de 5.670.000 RON (valoare estimativã la data prezentei) conform Anexei nr. 2.

Art. 3

Ia act de lucrãrile de investitii realizate de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. din Fondul prioritar obligatie concesionar în anul 2005 în valoare de 3.136.056 RON (valoare estimativã la data prezentei) conform Anexei nr. 3.

Art. 4

Aprobã Programul de investitii prevãzut în Anexa nr. 4 la prezenta, în valoare de 5.005.502 RON ce vor fi realizate de S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. din Fondul prioritar obligatie concesionar în anul 2006.

 Nerealizarea Programului de investitii prevãzut la aliniatul 1 constituie nerespectare clauze contractuale.

Art. 5

Stabileste cã valorile reale ce vor rezulta corespunzãtor bilantului contabil al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. sã fie supuse aprobãrii Consiliului Local în luna aprilie, eventualele diferente urmând a fi cuprinse la pozitia Diverse.

Art. 6

Angajarea si executarea lucrãrilor de investitii prevãzute în Anexele nr. 2 si nr. 4 din prezenta, vor respecta prevederile Contractului de concesiune si legislatia în vigoare privind utilizarea fondurilor publice.

Art. 7

Imputerniceste Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, sã aprobe, la propunerea fundamentatã a Comitetului de coordonare, lucrãrile de investitii neprevãzute cu caracter urgent, în limita sumei incluse la pozitia Diverse din Anexa nr. 2.

Art. 8

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu