Hotărârea nr. 269/2006

Hotãrârea nr. 269 privind numirea comisiei de analizã si negociere a tarifelor la contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti nr. 4764/14.10.2002 în urma solicitãrii S.C. Servicii Salubritate Bucuresti – Filiala Prahova S.R.L.

HOTÃRÂREA Nr. 269

privind numirea comisiei de analizã si negociere a tarifelor la contractul de delegare de gestiune

a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti nr. 4764/14.10.2002 în urma solicitãrii

S.C. Servicii Salubritate Bucuresti – Filiala Prahova S.R.L.

         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune numirea comisiei de analizã si negociere a solicitãrii S.C. Servicii Salubritate Bucuresti – Filiala Prahova S.R.L. de modificare a tarifelor la colectat si transport deseuri menajere pentru populatie si salubrizare cãi publice;

          în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 – privind serviciile publice de salubrizare, aprobatã prin Legea nr. 139/2002;

în baza prevederilor art. 12, alin 3, lit. i, din Legea nr. 326/2001 – privind serviciile publice de gospodãrie comunalã cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor art. 48.1 din Legea nr. 426/2001 – privind regimul deseurilor ce completeazã si aprobã Ordonanta Guvernului nr. 78/2000;

în conformitate cu prevederile art. 7, lit. h, din Ordonanta de Urgentã a guvernului nr. 21/2002 – privind gospodãrirea localitãtilor rurale si urbane cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor art. 37 din Ordinul Ministerului Sãnãtãtii nr. 536/1997 cu completãrile si modificãrile ulterioare privind normele de igienã si recomandãrile privind modul de viatã al populatiei;

în conformitate cu prevederile art. 70, alin. 2, lit. d, din Hotãrârea Consiliului Local nr. 110/2004 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Ploiesti;

având în vedere solicitãrile S.C. Servicii Salubritate Bucuresti – Filiala Prahova S.R.L. cu Adresele nr. 4351, 4352, 4353, 4354/06.11.2006, înregistrate  la Primãria Municipiului Ploiesti cu nr. 13759, 13760/07.11.2006 si la Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti cu nr. 6354, 6355/06.11.2006 si 6566, 6567/15.11.2006;

în temeiul prevederilor art. 38 (6), lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 – privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

         

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã constituirea comisiei de analizã si negociere a modificãrii tarifelor pentru activitãtile privind colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilabile acestora de la persoanele fizice, asociatii de locatari/proprietari si curãtenia cãilor publice;

-       dl. Andrei Banu – consilier local

-       dl. Marcel Toma – consilier local

Comisia se va completa prin dispozitia Primarului cu reprezentanti din partea executivului, Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si Uniunii Asociatiilor de Proprietari.

Art. 2

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios a Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu