Hotărârea nr. 268/2006

Hotãrârea nr. 268 privind aprobarea novãrii contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 268

privind aprobarea novãrii contractului de delegare de gestiune

a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã Juridic-Contencios, prin care se propune novarea Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti;

având în vedere modificãrile si completãrile aduse de Legea nr. 286/2006 privind modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica localã;

în conformitate cu art. 1128 Cod civil;

în temeiul art. 19, art. 38, alin. (2), lit. d si art. 46 din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã novarea Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti nr. 4764/14.10.2002, în sensul modificãrii

Pãrtilor Contractante astfel:

-         Beneficiar - Municipiul Ploiesti

-         Prestator - S.C. Servicii Salubritate Bucuresti - Filiala Prahova S.R.L.

Art. 2

Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiesti nr. 4764/14.10.2002 se modificã corespunzãtor.

Art. 3

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va comunica hotãrârea celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu