Hotărârea nr. 265/2006

Hotãrârea nr. 265 privind tarifele ce vor fi practicate în parcãrile cu platã din Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 265

privind tarifele ce vor fi practicate în parcãrile cu platã din Municipiul Ploiesti

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: 

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 33/01.02.2006 cu privire la modul de folosire a parcãrilor publice din Municipiul Ploiesti;

având în vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr. 108/2004 si ale Legii nr. 213/1998 privind propietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatã si completatã prin Legea nr. 314/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 21/2006, si  Hotãrârea Guvernului nr. 955/2004 cu privire la organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

în baza art. 2, 19 din Ordonanta de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata prin Legea nr. 3/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, Legea privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã practicarea tarifelor prevãzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre a Consiliului Local conform sectorizãrii parcãrilor publice din Anexa nr. 1.

Art. 2

(1)  Stabileste ca folosirea parcãrilor publice din Municipiul Ploiesti, prevãzute la art. 1, sã se facã pe bazã de tichet de parcare.

(2) Aprobã tarifele de folosire a parcãrilor publice diferentiate pe sectoarele stabilite la art. 1, ce fac parte din tichetul de parcare, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3

Aprobã tarifele privind accesul auto conform art. 2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a parcãrilor conform Anexei nr. 3 la prezenta. 

Art. 4

Prevederile prezentei hotãrâri vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 5

Orice prevedere contrarã prezentei îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va a duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu