Hotărârea nr. 264/2006

Hotãrârea nr. 264 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea de locuinte cãtre chiriasii imobilelor restituite fostilor proprietari si a locuintelor sociale

HOTÃRÂREA Nr. 264

privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea de locuinte

cãtre chiriasii imobilelor restituite fostilor proprietari si a locuintelor sociale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propun criteriile de repartizare a locuintelor chiriasilor imobilelor restituite fostilor proprietari si criteriile de repartizare a locuitelor sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, completatã si republicatã, art. 21 din Hotãrârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei si art. 13 si 15 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificatã si completatã prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente;

în temeiul art. 38, alineatul (6), litera e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã criteriile în baza cãrora se va întocmi lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2007 pentru repartizarea locuintelor, chiriasilor imobilelor restituite fostilor proprietari, conform Anexei nr. 1.

Art. 2

Aprobã criteriile în baza cãrora se va întocmi lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2007 pentru repartizarea locuintelor sociale, conform Anexei nr. 2.

Art. 3

Listele cu ordinea de prioritate vor fi supuse aprobãrii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în sedinta din luna urmãtoare.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri, iar Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti o va duce la îndeplinire.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu