Hotărârea nr. 263/2006

Hotãrârea nr. 263 privind modificarea organigramei, statului de functii si de personal ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 263

privind modificarea organigramei, statului de functii si de personal ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, prin care se propune modificarea organigramei si statul de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti;

având în vedere art. 3, din Hotãrârea de Guvern nr. 925/19.07.2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

tinând cont de Anexa nr. 2, din Hotãrârea de Guvern nr. 901/04.08.2006, privind aprobarea Strategiei de reformã a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 3, lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea organigramei si statului de functii si de personal ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, potrivit Anexelor nr. 1 si nr. 2,ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Orice prevedere contrarã îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri de la data emiterii acesteia.

Art. 4

Departamentul Administratie Publicã Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu