Hotărârea nr. 262/2006

Hotãrârea nr. 262 privind modificarea organigramei si statul de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 262

privind modificarea organigramei si statul de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, prin care se propune modificarea organigramei si statului de functii al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti;

având în vedere art. 3, din Hotãrârea de Guvern nr. 925/19.07.2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicã din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii;

tinând cont de Anexa nr. 2, din Hotãrârea de Guvern nr. 901/04.08.2006, privind aprobarea Strategiei de reformã a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007;

în temeiul prevederilor art. 38, lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea organigramei si statul de functii ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, potrivit Anexelor nr. 1 si nr. 2, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Orice prevedere contrara îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri de la data emiterii acesteia.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu