Hotărârea nr. 261/2006

Hotãrârea nr. 261 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

HOTÃRÂREA Nr. 261

privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic–Contencios prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Consiliile etice din cadrul spitalelor publice;

în baza Hotãrârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sãnãtatii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective;

potrivit prevederilor Ordinului Ministrului sanatatii publice pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului etic ce functioneaza în cadrul spitalelor publice nr. 1209/2006;

în temeiul art. 38 alin.6 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Consiliile etice din cadrul spitatelor publice, astfel:

a) Spitalul Municipal nr. 1:

    - Evelinne Vasilescu

b) Spitalul de Boli Infectioase:

     - Dan Ionitã

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic–Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu