Hotărârea nr. 260/2006

Hotãrârea nr. 260 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

HOTÃRÂREA Nr. 260

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

          vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

în temeiul art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare si al art. 1 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale;

în baza Hotãrârii Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta Europeanã a Autonomiei Locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificatã prin Legea nr. 199/1997;

în baza art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

având în vedere prevederile art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

în temeiul art. 38 alin. 4 lit. c si art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã nivelul impozitelor si taxelor locale prevãzute în suma fixã pentru anul 2007, conform Anexei nr. 1, parte integrantã la prezentã hotãrâre, dupã cum urmeazã:

          a) impozitul si taxa pe clãdiri:

-         impozitul pe clãdiri datorat de persoane fizice – tabelele nr. 1, 2, 3, 4

-         impozitul si taxa pe clãdiri datorate de persoane juridice – tabelele nr. 5, 6

          b) impozitul si taxa pe teren:

-         impozitul si taxa pe teren datorate de persoane fizice – tabelele nr. 7, 8, 9

-         impozitul si taxa pe teren datorate de persoane juridice – tabelele nr. 10, 11, 12 

c) impozitul pe mijloacele de transport:

-          impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice – tabelele nr. 13, 14, 15, 16, 161

-          impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane juridice – tabelele          nr. 17, 18, 19, 20, 201

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor – tabelele nr. 21 si 22

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate:

-         taxa pentru serviciile de reclamã si publicitate

-         taxa pentru afisaj în scop de reclamã si publicitate– tabelul nr. 23

f) impozitul pe spectacole – tabelul nr. 24;

g) taxa hotelierã – tabelul nr. 25

          h) taxe speciale:

-         taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentã, în interesul persoanelor fizice si juridice

i) alte taxe locale:

-         taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrãri, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului în piete, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcãri sau în alte locuri anume stabilite prin hotãrâri ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete închise, cabine telefonice, suporti pentru obiecte de publicitate si pentru manifestari ocazionale – tabelul nr. 26

-         taxe pentru pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si alte asemenea – tabelul nr 27

-         taxe judiciare de timbru, taxe extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietãtilor imobiliare din patrimoniul personal – tabelele nr. 28, 29

Art. 2

Aprobã stabilirea cotei de impozitare pentru urmãtoarele impozite si taxe:

a)     cota prevãzutã la art. 253 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clãdiri datorat de persoane juridice care au efectuat reevaluare conform reglementãrilor contabile, se stabileste la 1,5 % (tabelul 5 din Anexa nr. 1)

b)    cota de impozitare pentru clãdirile apartinând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintã, prevazutã la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 7 % (tabelul 6 din Anexa nr. 1)

c)     cota prevãzutã la art. 270, alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate, se stabileste în cotã de 3 % asupra valorii serviciilor de reclamã si publicitate, care se regãseste în factura fiscalã, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã

d)    cota prevãzutã la art. 279 alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând taxã hotelierã, se stabileste la 2 %, pentru fiecare noapte de cazare, indiferent de categoria unitãtii de cazare, conform tabelului nr. 25 din Anexa nr. 1.

Art. 3

Bonificatia prevãzutã la art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2, art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pânã la 31 martie de cãtre contribuabili, se stabileste dupã cum urmeazã:

-         10% în cazul impozitului pe clãdiri

-         10% în cazul impozitului pe teren 

-         10% în cazul impozitului pe mijlocul de transport

Art. 4

Aprobã procedura de acordare a facilitãtilor fiscale contribuabililor care efectueazã în anul 2007 lucrãri de natura celor care se pot executa fãrã autorizatie de construire si componenta comisiilor de verificare, prevãzutã în Anexa nr. 2.

Art. 5

Aprobã procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrãri, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului în piete, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcãri sau în alte locuri anume stabilite prin hotãrâri ale consiliilor locale, pentru ocuparea terenului cu chioscuri, tonete închise, suporti pentru obiecte de publicitate si pentru manifestãri ocazionale, prevãzutã în capitolul Alte taxe din Anexa nr. 1.

Art. 6

Aprobã modelul de cerere-declaratie pentru scutiri de impozite si taxe conform Anexei nr. 3.

Art. 7

Prezenta hotãrâre intrã în vigoare de la 01.01.2007, datã de la care îsi înceteazã aplicabilitatea Hotãrârea Consiliului Local nr. 175/2005, Hotãrârea Consiliului Local nr. 176/2005 si Hotãrârea Consiliului Local nr. 45/2006.

Art. 8

(1) Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios, va aduce la cunostinta publicã prezenta hotãrâre.

(2) Serviciul Public Finante Locale Ploiesti si celelalte institutii cu atributii în aplicarea hotãrârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

         

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu