Hotărârea nr. 26/2006

Hotararea nr. 26 privind modificarea contractului de delegare a serviciului de salubritate, incheiat cu operatorul S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A.

HOTÃRÂREA Nr. 26

privind modificarea Contractului de delegare a serviciului de salubritate,

încheiat cu operatorul S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Oprea Nicolae, Banu Andrei, Cosma Marcian, Toma Marcel, Vasilescu Evelinne precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune modificarea Anexei nr. 2 a Contractului de delegare a serviciului de salubritate;

în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitãtilor cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor art. 12, alin. 3, lit. i, din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodãrie comunalã cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor art. 48 alin.1 din Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor, ce completeazã si aprobã Ordonanta Guvernului nr. 78/2000;

în conformitate cu prevederile art. 7, lit. h, din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor;

în baza prevederilor art. 37 din Ordinul Ministerului Sãnãtãtii nr. 536/1997 cu completãrile si modificãrile ulterioare privind normele de igienã si recomandãrile privind modul de viatã al populatiei;

avand în vedere prevederile art. 11 alin. 1 lit. a din Legea nr. 213/1998 privind propreiatatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã prin Legea nr. 213/2003;

în conformitate cu prevederile art. 70, alin.2, lit. d, din Hotãrârea Consiliului Local nr.110/2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului public de salubrizare;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Stabileste ca platformele gospodãresti proprietate publicã a Municipiului Ploiesti (preluate în patrimoniu conform sentintei Inaltei Curti de Casatie si Justitie) identificate conform Anexei nr. 1 la prezenta sã fie folosite de operatorul Serviciului de salubritate.

Aprobã includerea în contract a unei redevente pentru folosirea platformelor gospodãresti, ca obligatie a operatorului serviciului.

Stabilirea redeventei si negocierea acesteia cu operatorul S.C. Servicii Salubritate Bucuresti S.A. va fi efectuatã pânã la 15.02.2006 de Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, în baza datelor furnizate de Oficiul Public Proiect Ploiesti si Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti.

Redeventa stabilitã va fi supusã spre aprobare Consiliului Local înainte de a face obiectul actului aditional.

Art. 2

Aprobã modificarea Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a municipiului Ploiesti începând cu data semnãrii actului aditional, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze Actul aditional la Contractul nr. 4764 / 14.10.2002.

Art. 4

Directia de Patrimoniu a Primariei Ploiesti, Oficiul Public Proiect Ploiesti si Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu