Hotărârea nr. 258/2006

Hotãrârea nr. 258 privind organizarea manifestãrilor prilejuite de integrarea României în Uniunea Europeanã

HOTÃRÂREA Nr. 258

privind organizarea manifestãrilor prilejuite de integrarea României în Uniunea Europeanã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã, Relatii Externe prin care se propune organizarea manifestãrilor prilejuite de integrarea României în Uniunea Europeanã; 

având în vedere Adresa nr. 42993/28.11.2006 transmisã de Ministerul Integrãrii Europene;

în temeiul art. 38, alineatul 4, litera a, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organizarea manifestãrilor prilejuite de integrarea României în Uniunea Europeanã.

Art. 2

Finantarea acestor manifestãri se realizeazã astfel:

-         150.000 RON – sumã alocatã din fondul de rezervă al Guvernului Romaniei

-           80.000 RON – sumã de la bugetul local   

Art. 3

Directia Integrare Europeanã, Relatii Externe si Directia Economicã vor duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 29 noiembrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

 Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu