Hotărârea nr. 256/2006

Hotãrârea nr. 256 privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar

HOTÃRÂREA Nr. 256

privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar

         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Dosaru Elena Iuliana si Mitu Augustin,  Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios, prin care se propune acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar;

având în vedere prevederile art. 145 alin.1, 2 si 7 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificatã si completatã;

luând în considerare prevederile art. 14 alin. 3 si 21 alin.6, 7 si 9 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetãrii nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfãsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat;

vãzând adresa-fax nr. 5215/27.10.2006 a Inspectoratului Scolar al Judetului Prahova;

în conformitate cu art. 38 alin. 6, lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Acordã aviz consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar din Municipiul Ploiesti, nominalizati potrivit Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu