Hotărârea nr. 255/2006

Hotãrârea nr. 255 privind acordarea avizului pentru numirea directorilor adjuncti din unele unitãti de învãtãmânt preuniversitar din Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 255

privind acordarea avizului pentru numirea directorilor adjuncti

din unele unitãti de învãtãmânt preuniversitar din Municipiul Ploiesti

         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a doamnei consilier Iuliana Dosaru si a domnului consilier Augustin Mitu si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic-Contencios, prin care se propune acordarea avizului pentru numirea directorilor adjuncti din unele unitãti de învãtãmânt preuniversitar din Municipiul Ploiesti;

având în vedere prevederile art. 145 alin. 1, 2 si 7 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 20 – 23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificatã si completatã;

luând în considerare prevederile art. 14 alin. 3 si 21 alin. 6, 7 si 9 din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetãrii nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învãtãmânt preuniversitar de stat;

vãzând adresele Grupului Scolar de Industrie Usoara Ploiesti si ale Liceului Pedagogic Ploiesti, înregistrate la Primãria Municipiului Ploiesti sub nr. 13278/26.10.2006, respectiv 13415/30.10.2006;

în conformitate cu art. 38 alin. 6, lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Avizeazã numirea directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar din Municipiul Ploiesti, nominalizati potrivit Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu