Hotărârea nr. 254/2006

Hotãrârea nr. 254 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto si schimbare de destinatie locuintã în vestiare, strada Strandului nr. 27, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 254

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

Construire spãlãtorie auto si schimbare de destinatie locuintã în vestiare, strada Strandului nr. 27, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. SICET SERVICE S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto si schimbare de destinatie locuintã în vestiare, strada Strandului nr. 27, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (5), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto si schimbare de destinatie locuintã în vestiare, strada Strandului nr. 27, Ploiesti, la solicitarea S.C. SICET SERVICE S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 436 din 11.07.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan, este proprietatea d-lui. Cernat Adrian Mihai si dat in folosinta gratuitã firmei S.C. Sicet Service S.R.L.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu