Hotărârea nr. 252/2006

Hotãrârea nr. 252 privind aprobarea unor mãsuri de protejare a fronturilor de captare aferente Municipiului Ploiesti impuse prin Studiul privind protejarea resurselor de ape subterane, fundamentarea si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologicã si a zonelor de protectie sanitarã ale captãrilor de apã potabilã Crangul lui Bot, Ploiesti Nord-Vest si Ploiesti Nord-Est, Judetul Prahova

HOTÃRÂREA Nr. 252

    privind aprobarea unor mãsuri de protejare a fronturilor de captare aferente Municipiului Ploiesti  impuse prin Studiul privind protejarea resurselor de ape subterane, fundamentarea si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologicã si  a zonelor de protectie sanitarã ale captãrilor de apã potabilã

Crangul lui Bot,  Ploiesti Nord-Vest si Ploiesti Nord-Est, Judetul Prahova

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a  membrilor Comisiei 3 Utilitãti publice, calitatea vietii si protectia mediului, domnii Mateescu Radu Valentin, Eparu Ion, Trican Elena si Chivu Sorin Serioja, Raportul comun al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti si Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice, prin care se propune delimitarea perimetrului de protectie hidrologicã si zonele de protectie sanitarã ale captãrilor de apã potabilã Crângul lui Bot,  Ploiesti Nord-Vest si Ploiesti Nord-Est, precum si stabilirea restrictiilor si mãsurile de limitare a activitãtilor si constructiei imobilelor in zonele de protectie sanitarã;

          având în vedere studiul privind protejarea resurselor de ape subterane, fundamentarea si delimitarea perimetrului de protectie hidrologicã si a zonelor de protectie sanitarã ale captãrilor de apã potabilã Crângul lui Bot,  Ploiesti Nord-Vest si Ploiesti Nord-Est, întocmit de Institutul National de Hidrologie si Gospodãrire a Apelor Bucuresti;

în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã nr. 195/2005 modificatã si aprobatã prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, precum si ale Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea Apelor si ale Hotãrârii de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mãrimea zonelor de protectie sanitarã si hidrogeologicã;

în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Hotãrârii de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

luând act de contractul de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.;

în temeiul art. 38 (1) si art. 38 (2) lit. c si lit. r  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,;

 

H O T A R Ã Ş T E :

 

Art. 1

Ia act de  Studiul privind protejarea resurselor de ape subterane, fundamentarea si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologicã si  a zonelor de protectie sanitarã ale captãrilor de apã potabilã  Crângul lui Bot,  Ploiesti Nord-Vest si Ploiesti Nord-Est, Judetul Prahova (denumit în continuare Studiu), conform Anexei nr. 1 la prezenta. Constatã cã Studiul trebuie completat, corespunzãtor modificãrilor reglementãrilor în domeniu si cerintelor suplimentare impuse de regimul juridic actual al zonelor în care se aflã forajele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Art. 2

Ia act cã forajele (sistemul de captare) de apã potabilã din zona  de Nord-Est sunt executate anterior anului 1990 pe terenuri aflate la acea datã pe raza administrativ teritoriala a comunei Blejoi. Constatã cã terenurile din zona captãrii Nord-Est pe care se aflã forajele au fãcut obiectul restituirilor, conform legilor de fond funciar, la propunerea Comisiei locale a Comunei Blejoi si confirmate de Comisie judeteanã de fond funciar si de O.C.O.T. Prahova, fãrã avizul sau înstiintarea Municipiului Ploiesti. La data prezentei forajele din partea de Nord-Est se aflã în zona cu proprietãti particulare, iar forajele nr. 16, 17, 18,22 si 24-33 sunt amplasate pe teritoriul administratriv al Comunei Blejoi.

Art. 3

Stabileste zonele de protectie sanitarã si protectie severã pentru fronturile de captare construite pentru Municipiul Ploiesti, identificate conform Anexei nr. 2, dupã cum urmeazã :

a)      pentru forajele nr. 1 – 9 de la captarea Crângul lui Bot, rezervorul de inmagazinare  si conducte de refulare conform Anexei nr. 3 A si planurilor din Anexa nr. 3 A1.

b)     pentru forajele nr. 1 – 13 de la captarea Nord-Vest, rezervoarele de înmagazinare si conductele de refulare în lungul frontului conform Anexei nr. 4 B, si planurilor din Anexa nr. 4 B1   4 B3

c)      pentru forajele nr. 14 – 33 de la captarea Nord-Est, rezervoarele de înmagazinare si conductele de refulare în lungul frontului, conform Anexei nr. 5C, si planurilor din Anexa nr. 5 C1 – 5 C4 si  corespunzãtor regimului juridic prevãzut la art. 2.

Pentru aceste zone, operatorul serviciului de alimentare cu apã din Municipiul Ploiesti, va asigura mãsuri suplimentare pentru supraveghere si program  de monitoring conform prevederilor din art. 43 din H.G. nr. 930/2005 si art.2^1(2), 2^ 3 si 2^4 din Legea nr. 107/1995 cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Zonele de protectie stabilite conform alin. 1 vor fi împrejmuite si prevãzute cu plãcute avertizoare, prin grija operatorului, respectiv S.C. Apa Nova S.R.L.

Corespunzãtor cap. V alin. 51 din Studiu, instituirea zonei de protectie hidrogeologicã nu este necesarã.

Art. 4

Stabileste interdictii, recomandãri si mãsuri de limitare a activitãtilor si constructiilor de imobile in zonele de protectie sanitarã si protectie severã, conform Anexei nr. 6, la prezenta.

Art. 5

Prevederile art. 3 si 4 vor fi introduse prin grija Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti.

Art. 6

Functie de concluziile si recomandãrile  ce vor fi cuprinse în Studiul completat si reactualizat se va analiza oportunitatea aplicarii art. 29 din Legea nr. 107/1996 cu modificãrile si completãrile ulterioare, proprietarii având obligatia sã se supunã prin efectul legii si al prezentei.

Art. 7

Prevederile prezentei hotãrâri vor fi transmise spre luare la cunostinta si conformare Comunei Blejoi si Consiliului Judetean Prahova.

Art. 8

Stabileste ca prevederile prezentei Hotãrâri sã fie aduse la îndeplinire de S.C. Apa Nova S.R.L., Directia Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, R.A.T.S.P., cu concursul Consiliului Judetean Prahova si Comunei Blejoi si A.N. Apele Române.

Art. 9

Pentru extinderea retelei de apa si canalizare si pentru realizarea bransamentelor de apa si canalizare, precum si pentru cele de apã potabilã dupã caz, R.A.T.S.P. cu sprijinul A.N. Apele Române va proceda la încheierea  unui protocol între operatorii din zonã, ãn concordantã cu prevederile prezentei hotãrâri  si a legislatiei în domeniu.

Art. 10

Mandateazã R.A.T.S.P. sã solicite A.N. Apele Române, respectarea prevederilor legale în sensul corelãrii schemelor directoare si stabilirea unor mãsuri (obiective) mai putin severe si sesizarea Comitetului de bazin pentru avizarea acestora, corespunzãtor situatiei speciale a zonelor în care se aflã sistemele de captare.

Art. 11

Mandateazã R.A.T.S.P. ca împreunã cu S.C. Apa Nova S.R.L. sã facã demersurile necesare la A.N. Apele Române pentru aplicarea etapizatã a mãsurilor prevãzute de legisltia în domeniu, pânã în anul 2015. Pentru lucrãrile (forajele) efectuate în zona de Nord-Est de cãtre detinãtori pe proprietatea particularã, punerea în conformitate se va face prin autoritatea A.N. Apele Române.

Art. 12

Prezenta hotãrâre se aplicã începând cu data de 10 noiembrie 2006 si va fi adusã la cunostiintã publicã, prin grija compartimentului de specialitate al Primãriei Municipiului Ploiesti.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu