Hotărârea nr. 251/2006

Hotãrârea nr. 251 privind modificarea Hotãrârii nr. 181/27.07.2006

HOTÃRÂREA Nr. 251

privind modificarea Hotãrârii nr. 181/27.07.2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã, a domnilor consilieri Florin Sicoe, Ion Iancu, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotãrârii nr. 181/27.07.2006 în sensul concesionãrii suprafetei de 24.500 mp. cãtre S.C. Petrotel-Lukoil S.A. în vederea desfãsurãrii activitãtilor de ecologizare a unor batale;

luând act de prevederile Ordonantei de Urgentã nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completãrile si modificãrile ulterioare,aprobat prin Legea nr.265/2006;

în baza art. 15 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza  Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38, aliniatul 5 litera b si art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T A R Ã Ş T E :

 

Art. 1

Insuseste Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic autorizat pentru terenul în suprafatã de 24.500 mp. situat în Ploiesti, Tarlaua 13, parcela 210.

Art. 2

Aprobã concesionarea directã cãtre S.C. Petrotel-Lukoil S.A. a terenului proprietate privatã a Municipiului Ploiesti în suprafatã de 24.500 mp. situat în Tarlaua nr. 13, parcela 210 în scopul desfãsurãrii activitãtii de ecologizare a unor bataluri.

Concesionarea se face pe perioada de 5 ani.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 215.600 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert tehnic autorizat.

Recuperarea valorii terenului se face în termen de 5 ani.

Art. 4

Stabileste redeventa anualã la valoarea de 43.120 euro, pentru întreaga suprafatã de teren. Redeventa se va achita în lei la cursul oficial al euro comunicat de Banca Nationalã a României, valabil la data efectuãrii plãtii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de concesiune în conditiile stabilite de prezenta hotãrâre.

Art. 6

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 181/2006 se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 7

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Directia Patrimoniu si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã.

Art. 8

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu