Hotărârea nr. 250/2006

Hotãrârea nr. 250 privind concesionarea unor terenuri cãtre S.C. Romtelecom S.A., în vederea instalãrii unor echipamente digitale

HOTÃRÂREA Nr. 250

privind concesionarea unor terenuri cãtre S.C. Romtelecom S.A., în vederea instalãrii unor echipamente digitale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune concesionarea unor terenuri în suprafatã totalã de 82 mp. cãtre S.C. Romtelecom S.A., în vederea amplasãrii unor echipamente digitale;

luând act de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/13.06.2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza art. 15 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile aduse prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38, aliniatul 5 litera b si art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T A R Ã Ş T E :

 

Art. 1

Insuseste Raportul de evaluare întocmit de Oficiul Public Proiect pentru terenurile în suprafatã totalã de 82 mp., identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã concesionarea directã cãtre S.C. Romtelecom S.A., a terenurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Ploiesti în suprafatã totalã de 82 mp. identificate în Anexa nr. 1 si planul de amplasare Anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre, în scopul instalãrii unor echipamente digitale.

Concesionarea se face pe perioada de 15 ani, cu drept de prelungire.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 7.544 euro, conform Raportului de evaluare întocmit de Oficiul Public Proiect.

Recuperarea valorii terenului se face în termen de 5 ani.

Art. 4

Stabileste redeventa anualã la valoarea de 1.509 euro, pentru întreaga suprafatã de teren. Redeventa se va achita în lei la cursul oficial al euro comunicat de Banca Nationalã a României, valabil la data efectuãrii plãtii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de concesiune în conditiile stabilite de prezenta hotãrâre.

Art. 6

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Directia Patrimoniu si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã.

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu