Hotărârea nr. 25/2006

Hotararea nr. 25 privind modificarea contractului de concesiune incheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 25

privind modificarea Contractului de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Oprea Nicolae, Banu Andrei, Cosma Marcian, Toma Marcel, Vasilescu Evelinne, Eparu Ion si Teodorescu Iulian precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune modificarea Contractului de concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti;

luând în considerare Procesul-verbal al Comisiei de negociere si revizuire a Contractului de concesiune încheiat la data de 08.12.2005;

în conformitate cu prevederile art. 2 din  Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodãrie comunalã cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor art. 69 din Contractul de concesiune, încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. la 14.06.2000;

în conformitate cu prevederile art. 1 si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de distributie a apei si de canalizare, aprobatã prin Legea nr. 623/2003 si prevederilor art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 1591/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de distributie a apei si de canalizare;

în temeiul art. 38, alin 2, lit f si g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea Contractului de concesiune, încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. potrivit Actului aditional nr. 2, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu