Hotărârea nr. 249/2006

Hotãrârea nr. 249 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii Ranforsare sistem rutier strada Grãdinari si Ranforsare sistem rutier strada Mihai Bravu (str. Chimiei/Cimitir)

HOTÃRÂREA Nr. 249

 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii

Ranforsare sistem rutier strada Grãdinari si

Ranforsare sistem rutier strada Mihai Bravu ( str. Chimiei/Cimitir)

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri din cadrul Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii Ranforsare sistem rutier strada Grãdinari si Ranforsare sistem rutier strada Mihai Bravu (str. Chimiei/Cimitir)

având în vedere prevederile art. 40, alin. 1, 2, 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T A R Ã Ş T E :

 

Art. 1

Aprobã documentatiile tehnico-economice a obiectivelor de investitii Ranforsare sistem rutier strada Grãdinari si Ranforsare sistem rutier strada Mihai Bravu (str. Chimiei/Cimitir) conform Anexelor nr. 1 si 2, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, Serviciul Administrare Drumuri, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administrare Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu