Hotărârea nr. 248/2006

Hotãrârea nr. 248 privind aprobarea locurilor de muncã subventionate de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca în cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncă din rândul somerilor

HOTÃRÂREA Nr. 248  

privind aprobarea locurilor de muncã subventionate de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca

în cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncă din rândul somerilor

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia-Antoaneta, Teodorescu Iulian-Liviu, Dosaru Elena-Iuliana si Raportul de specialitate al serviciului public Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune aprobarea numãrului de locuri de muncã subventionate in cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncã din rândul somerilor;

în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncã, cu modificãrile si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 174/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificãrile si completările ulterioare, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la mãsurile pentru ocuparea fortei de muncã, modalitãtile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completările ulterioare,

 

H O T A R Ã Ş T E :

 

Art. 1

Aprobã  150 de locuri de muncă în cadrul programului de ocupare temporară a fortei de muncã din rândul somerilor, pentru activităti care au ca scop dezvoltarea comunitatii locale.

Art. 2

Aprobã achitarea din bugetul local a diferentei nesubventionate de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv contributiile de asigurãri sociale, pentru fiecare din cele 150 de locuri aprobate potrivit Art.1, corespunzător art. 79 (2), lit. a din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncã, cu modificãrile si completările ulterioare.

Art. 3

Aprobă ca personalul angajat în cadrul programului de ocupare temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, potrivit prezentei hotărâri, să poată beneficia de drepturile prevăzute de Contractul/Acordul colectiv de muncă. Drepturile se acordă de directorul general al A.D.P.P. Ploiesti la propunerea motivata a sefului de serviciu în subordinea căruia îsi desfăsoară activitatea, în limita fondurilor disponibile.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti să semneze conventiile cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si sã repartizeze Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, in limita numărului de persoane prevăzute la art. 1, locurile de muncã subventionate, pe lucrãri si activitãti având ca scop dezvoltarea comunitãtii locale.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu