Hotărârea nr. 247/2006

Hotãrârea nr. 247 privind repartizarea de locuinte

HOTÃRÂREA Nr. 247

privind repartizarea de locuinte

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoaneta, Teodorescu Iulian Liviu, Dosaru Elena Iuliana, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune repartizarea de locuinte pentru chiriasii evacuati din casele restituite fostilor proprietari si extinderea unor spatii de locuit;

având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, modificatã si republicatã, Legea locuintei, si a Hotãrârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în baza Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuintã, aprobatã prin Legea nr. 241/2001;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind mãsuri pentru dezvoltarea activitãtii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

în conformitate cu Hotãrârea de Consiliu nr. 24/2006 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor chiriasilor imobilelor restituite fostilor proprietari, precum si Hotãrârea Consiliului Local nr. 308/2001 privind repartizarea unor locuinte grevate de debite;

în temeiul art. 38, alin (6) lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã repartizarea spatiului cu destinatia de locuintã situat în Ploiesti, str. Armoniei nr. 1, compus din 1 camerã în suprafatã de 13,55 mp. si dependinte comune cãtre doamna Anghel Maria domiciliatã `n Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 11, imobil restituit fostului proprietar, situatã la poz. 2 `n lista de prioritate valabilã pentru anul 2006.

Art. 2

Aprobã repartizarea spatiului cu destinatia de locuintã situat `n Ploiesti, str. Troienelor bl. 45B, sc.B, ap.29, compus din 2 camere `n suprafatã de 26,64 mp. si dependinte `n folosintã exclusivã, spatiu ce este grevat de debite la chirie si întretinere, cãtre doamna Nae Steliana domiciliatã `n Ploiesti, str. Emile Zolla nr. 2, imobil restituit fostului proprietar, care figureazã la poz. 11 `n lista de prioritate valabilã pentru anul 2006.

Art. 3

Aprobã repartizarea spatiului cu destinatia de locuintã situat `n Ploiesti, str. Ileana Cosânzeana nr. 3 compus din 2 camere `n suprafatã de 25,50 mp., cãtre doamna Luchin Nadejda domiciliatã `n Ploiesti, str. Clementei bl. 28 A, ap. 9, care a locuit `n Ploiesti, str. George Cosbuc nr. 22, imobil restituit fostului proprietar si figureazã la poz. 12 `n lista cu ordinea de prioritate valabilã pentru anul 2006.

Art. 4

Aprobã repartizarea spatiului cu destinatia de locuintã situat în Ploiesti, str. Cooperatiei nr. 3 compus din 1 camera `n suprafatã de 22,56 mp. si dependinte `n folosintã exclusivã cãtre doamna Oprea Iuliana Valentina care a locuit în Aleea Strejnic bl. A 13, ap. 40 restituit `n baza Sentintei civile nr. 9272/2004 a Judecãtoriei Ploiesti.

Art. 5

Aprobã extinderea spatiului locativ detinut de domnul Barbu Stelian cu una camerã `n suprafatã de 12,35 mp. si dependinte, în apartamentul din Ploiesti, Aleea Bahluiului nr. 12, bl. 149, ap. 116.

Art. 6

Aprobã extinerea spatiului locativ detinut de doamna Neaga Marinela cu una camerã în suprafatã de 10,30 mp. si dependinte, în apartamentul din Ploiesti str. Fãcliei nr. 7, bl. 137 A, ap. 29.      

Art. 7

Aprobã extinderea spatiului locativ detinut de doamna Tei Paulina cu una camerã în suprafatã de 11,97 mp. si dependinte, în apartamentul din Ploiesti str. Cornãtel nr. 2, bl. 1 A, sc. A, ap. 6.

Art. 8

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractele de închiriere, `n baza repartitiilor emise.

Art. 9

Directia Patrimoniu din Primãria Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 10

Directia Administratie publica, juridic, contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu