Hotărârea nr. 246/2006

Hotãrârea nr. 246 privind repartizarea de locuinte sociale

HOTÃRÂREA Nr. 246

privind repartizarea de locuinte sociale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoneta, Teodorescu Iulian Liviu, Dosaru Elena Iuliana, si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune repartizarea de locuinte sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, completatã si modificatã;

în temeiul art. 22 din Hotãrârea de Guvern nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în conformitate cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 212/29 noiembrie 2005 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pe anul 2006 si Hotãrârea Consiliului Local nr. 48/28 februarie 2006 privind aprobarea listei de prioritate pe anul 2006 pentru locuintele sociale;

în conformitate cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 167/29 septembrie 2005 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor chiriasilor imobilelor restituite fostilor proprietari si cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 24/1 februarie 2006 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pe anul 2006 pentru repartizarea locuintelor chiriasilor imobilelor care au fost restituite fostilor proprietari;

în temeiul art. 38, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, completatã si modificatã prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã repartizarea de locuinte sociale, conform anexei care face parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostin publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu