Hotărârea nr. 245/2006

Hotãrârea nr. 245 privind aprobarea masurilor pentru punere în aplicare a Programului national de sprijinere a construirii de locuinte proprietate personalã

HOTÃRÂREA Nr. 245   

privind aprobarea masurilor pentru punere în aplicare

a Programului national de sprijinere a construirii de locuinte proprietate personalã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publicã, juridic, contencios prin care se propune aprobarea mãsurilor pentru punerea în aplicare a Programului national de sprijinere a construirii de locuinte proprietate personalã;

având în vedere Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personalã, Ordinele nr. 1373/2006 a Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si nr. 1413/2006 a Ministrului Administratiei si Internelor, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personalã;

luând în considerare adresa Consiliului Judetean Prahova înregistratã la Primãria Municipiului Ploiesti sub nr. 11973/25.09.2006;

în temeiul art. 38 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Numeste comisia care va analiza cererile depuse în conformitate cu Ordonanta de Urgentã nr. 51/2006, în urmãtoarea componentã:

-       dl. Doru Avramescu – consilier local

-       dl. Sorin Chivu – consilier local

-       dl. Gheorghe Moraru – consilier local

-       dl. Andrei Banu – consilier local

-       dl. Radu Mateescu – consilier local

-       dl. Razvan Lungu – consilier local

-       reprezentant al executivului

-       reprezentant al executivului

-       reprezentant al executivului

Art. 2

Cererile vor fi depuse la Registratura Primãriei Municipiului Ploiesti si vor fi comunicate Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã.

Art. 3

Stabileste ca acte suplimentare necesare depunerii cererilor urmãtoarele documente:

-       adeverintã salariu

-       certificat urbanism pentru terenul detinut din care sã reiasã cã este construibil

-       dovadã, dupã caz, cã locuinta a fost avariatã, distrusã, calamitatã, datoritã unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovati

-       dovadã, dupã caz, cã sunt evacuati din locuinte situate în constructii expuse unui risc major – alunecãri de teren, seisme, inundatii;

-       dovadã, dupã caz, cã locuinta face obiectul unor legi de restituire cãtre fostii proprietari ai imobilelor trecute în proprietatea statului.

Art. 4

Directia Administratie publicã, juridic, contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu