Hotărârea nr. 244/2006

Hotãrârea nr. 244 privind înfiintarea sectiilor de baschet si volei în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

HOTÃRÂREA NR. 244

privind înfiintarea sectiilor de baschet si volei în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, prin care se propune înfiintarea sectiilor de baschet, respectiv volei în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti;

în temeiul art. 26 (2) pct. 2 lit, b si art. 29 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizicã si sportul, modificatã prin Legea nr. 472/2004 si Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 884/ 2001;

având în vedere Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 108/2004 privind aprobarea înfiintãrii Clubului Sportiv Municipal Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 38 (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Completarea Certificatului de identitate sportiva al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, înregistrat în Registrul Sportiv al Agentiei Nationale pentru Sport cu nr. PH/A1/00013/2004, cu ramura de sport baschet, respectiv volei si afilierea acestuia la Federatia Romanã de Baschet si Federatia Romanã de Volei.

Art. 2

Imputerniceste directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiesti sã efectueze toate demersurile necesare completãrii mentiunilor în Certificatul de identitate sportiva si afilierea clubului în conditiile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, va fi supus aprobãrii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti dupã completarea mentiunilor în Certificatul de identitate sportiva.

Art. 4

Directia Administratie publicã va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri care va fi adusã la îndeplinire de cãtre Clubul Sportiv Municipal Ploiesti.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu