Hotărârea nr. 243/2006

Hotãrârea nr. 243 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 212/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006 – 2007, finantate din credit bancar

HOTÃRÂREA Nr. 243

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 212/2006 referitoare

la rectificarea listei de investitii pe anii 2006 – 2007, finantate din credit bancar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 212/2006 referitoare la rectificarea listei de investitii pe anii 2006 – 2007, finantate din credit bancar;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 46/31.08.2006 si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

în temeiul articolului 38, lit. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea listei de investitii pe anii 2006 – 2007 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Sursa de finantare pentru obiectivele de investitii prevazutã în Anexa nr. 1 este asiguratã prin creditul bancar contractat de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti cu Alpha Bank, îin valoare de 66.285.128,5 RON.

Art. 3

Serviciul anual al datoriei aferent împrumutului se suportã din subventii alocate din bugetul local al Municipiului Ploiesti.

Art, 4

Ordonatorul principal de credite, Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti, serviciile de specialitate ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu