Hotărârea nr. 240/2006

Hotãrârea nr. 240 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 240

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2006

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4 litera a si art. 46 alin. 2 litera a  din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica localã, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã rectificarea listei de investitii pe anul 2006, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu