Hotărârea nr. 24/2006

Hotararea nr. 24 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pe anul 2006 pentru repartizarea locuintelor, chiriasilor imobilelor care au fost restituite fostilor proprietari

HOTÃRÂREA Nr. 24

privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pe anul 2006

pentru repartizarea locuintelor, chiriasilor imobilelor care au fost restituite fostilor proprietari

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Antoneta, Teodorescu Iulian si Dosaru Iuliana si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune aprobarea listei cu ordinea de repartizare a locuintelor care au fost restituite fostilor proprietari;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, completatã si republicatã, art. 21 din Hotãrârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei si art. 44 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificatã si completatã prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente;

în temeiul art. 38, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã lista cu ordinea de prioritate pe anul 2006 pentru repartizarea locuintelor, chiriasilor imobilelor care au fost restituite fostilor proprietari, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri, iar Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti o va duce la îndeplinire.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu