Hotărârea nr. 238/2006

Hotãrârea nr. 238 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Teatrului Toma Caragiu, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 238

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Legea bugetului de stat pe anul 2006 si a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4, lit. a si art. 46, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu