Hotărârea nr. 235/2006

Hotãrârea nr. 235 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr.  235

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul  Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2006;

având în vedere:

-         prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005;

-         Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2006 conform Anexei nr. 1.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu