Hotărârea nr. 234/2006

Hotãrârea nr. 234 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 234

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr. 108/2004 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin 4 lit. a, si art. 46, alin 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã rectificarea listei de investitii conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu