Hotărârea nr. 233/2006

Hotãrârea nr. 233 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 233

privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al

Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Politia Comunitarã, prin care se propune aprobarea rectificãrii bugetului Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti pe anul 2006;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2005 privind Bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind Finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4, litera a si art. 46 alin. 2 si lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti pe anul 2006, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Politiei Comunitare a Municipiului Ploiesti, se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu