Hotărârea nr. 232/2006

Hotãrârea nr. 232 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 232

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al

 Serviciului Public Finante Locale Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 4, lit. a si art. 46, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu