Hotărârea nr. 231/2006

Hotãrârea nr. 231 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect

HOTÃRÂREA Nr. 231

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 4 lit. a, art. 46 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect în  conformitate cu Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Oficiului Public Proiect Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 31 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu