Hotărârea nr. 230/2006

Hotãrârea nr. 230 privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiesti de a semna conventia privind finantarea si implementarea programului multianual prioritar de mediu si de gospodarire a apelor – proiect (subprogram) „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti” cu reprezentantii Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

HOTÃRÂREA Nr. 230

privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiesti de a semna conventia privind finantarea si implementarea programului multianual prioritar de mediu si de gospodarire a apelor - Proiect (subprogram) Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti cu reprezentantii Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Palas Paul, Mitu Augustin, Teodorescu Iulian, Manea Antoneta, Popa Marcian, Cosma Marcian, Schnelbach Simona, Cont Adriana, Mateescu Radu, Ionita Dan, Avramescu Teodor, Banu Andrei, Lungu Razvan, Cosma Marcel, Vasilescu Evelinne, Eparu Ion, Savu Daniel, Chivu Sorin, Dosaru Iuliana si Iancu Ion si Raportul comun de specialitate al Directiei Economice si al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Ploiesti de a semna conventia privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor – Proiect (subprogram) Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti cu reprezentantii Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor;

luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 ale Consiliului Local emise în plenul sedintei extraordinare din data de 25 octombrie 2006;

în baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 229/2006 privind aprobarea unor mãsuri pentru implementarea si realizarea Proiectului (subprogramului) Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti;

în temeiul art. 67 alin. 1 si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Mandateazã Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze conventia privind finantarea si implementarea programului multianual prioritar de mediu si de gospodarire a apelor – Proiect (subprogram) Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti cu reprezentantii Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 25 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu