Hotărârea nr. 23/2006

Hotararea nr. 23 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul aferent locuintei de domiciliu datorate de contribuabilii persoane fizice in anul 2006 pentru imobilele situate in zone declarate calamitate in perioada 19 – 22 septembrie 2005

HOTÃRÂREA Nr. 23

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri  si a impozitului pe  terenul aferent locuintei de domiciliu  datorate de contribuabilii persoane fizice in anul 2006 pentru imobilele situate in zone declarate calamitate

in perioada 19-22 septembrie 2005

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Elena Trican, Rusu Ioan, Radu Mateescu, Iancu Ion, Mitu Augustin, Oprea Nicolae, Banu Andrei, Cosma Marcian, Toma Marcel, Vasilescu Evelinne, Popescu Cãtãlin, Chivu Sorin, Eparu Ion, Savu Daniel, Palas Paul, Schnelbach Simona, Sicoie Florin, Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Antoneta, Teodorescu Iulian, Dosaru Iuliana, Dumitru Carmen, Popa Marcian, Avramescu Teodor, Lungu Gabriel si Ionitã Dan, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti  prin care se propune acordarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri si a impozitului pe terenul aferent locuintei de domiciliu a contribuabililor persoane fizice situate în zona declaratã calamitatã în perioada 19 – 22 septembrie 2005;

având în vedere prevederile art. 286 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu toate modificãrile si completãrile ulterioare si ale punctului 220 din Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul art. 38 alin. (1), art. 38 alin. (2) lit. d, art. 46 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã scutirea de la plata impozitului pe clãdiri si a impozitului pe terenul aferent locuintei de domiciliu datorate pentru anul 2006 de cãtre contribuabilii persoane fizice pentru imobile situate în zone declarate calamitate în perioada 19-22 septembrie 2005.

Art. 2

Contribuabilii, persoane fizice fãrã obligatii la bugetul local la data de 31 decembrie 2005, titulare de rol fiscal, aflati în situatia prevãzutã la art. 1 pot beneficia de scutire pe întreg anul 2006 si vor depune la Registratura Serviciului Public Finante Locale Ploiesti pânã la data de 28.02.2006, cererea  prin care se solicitã scutirea de la plata impozitului pe clãdiri si terenul aferent clãdirii.

Aceastã cerere va fi însotitã de adeverinta eliberatã de Comitetul pentru Situatii de Urgentã al Municipiului Ploiesti instituit în baza Deciziei Primarului municipiului Ploiesti nr. 7700 din data de 27.09.2005.

In cazul depunerii documentatiei mai sus mentionate dupã data de 28.02.2006, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de facilitate începând cu data de întâi a lunii urmatoare.

Art. 3

Prevederile prezentei vor completa Hotararea Consiliului Local nr. 175/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006, în sensul completãrii Anexei nr. 1, pct. 1.1, subpct. 7  Facilitati fiscale, respectiv Anexa nr. 1, pct. A, subpct. 6 Facilitati fiscale.

Art. 4

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 5

Directia Administratie Publicã Juridic – Contencios a Primãriei Municipiului Ploiesti va comunica hotãrârea celor interesati, iar Serviciul Public Finante Locale va înstiinta în scris proprietarii afectati de inundatiile din perioada 19-22 septembrie 2005 conform Anexelor 1, 2, 3, 4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu