Hotărârea nr. 229/2006

Hotãrârea nr. 229 privind aprobarea unor mãsuri pentru implementarea si realizarea proiectului (subprogramului) „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti”

HOTÃRÂREA Nr. 229

privind aprobarea unor mãsuri pentru implementarea si realizarea proiectului (subprogramului)

„Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti”

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul comun de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice si al Directiei Economice din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti prin care se propun mãsuri pentru implementarea si realizarea proiectului (subprogramului) Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti din cadrul programului Modernizarea infrastructurii de apã si apã uzatã în bazinul Cris, în judetul Vaslui si în Municipiul Ploiesti, ce se deruleaza prin Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor;

luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 ale  Consiliului Local emise în plenul sedintei extraordinare din data de 25 octombrie 2006;

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul nr. 3 Modernizarea infrastructurii de apã si apã uzatã în bazinul Cris, în judetul Vaslui si în Municipiul Ploiesti din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de pânã la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si de gospodãrire a apelor, Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale, prioritare de mediu si gospodãrire a apelor, Hotãrârea Guvernului nr. 1267/2006 privind unele mãsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodãrire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu ale unitãtilor administrativ-teritoriale care se vor executa în perioada 2006-2009;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

luând act de adresa Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor prin care s-a transmis protocolul de conventie cu anexele la aceasta;

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b si d, alin. 4 lit. f, al. 6 lit. a pct. 14 si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã implementarea si realizarea obiectivului de investitii Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti, subprogram cuprins în Programul Modernizarea infrastructurii de apã si apã uzatã în bazinul Cris, judetul Vaslui si în Municipiul Ploiesti, asa cum a fost aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 536/2006 si Ordonanta Guvernului nr. 40/2006.

Art. 2

Aprobã finantarea din bugetul local a procentului de 25% din total cheltuieli eligibile si suportarea cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii cuprins în subprogram din bugetul local, având ca sursã veniturile proprii ale Municipiului Ploiesti si creditul bancar contractat cu Alpha Bank.

Art. 3

Aprobã conventia privind finantarea si implementarea programului multianual prioritar si de mediu si gospodarire a apelor, subprogramul Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiesti, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 4

Stabileste ca persoana autorizatã pentru certificarea cheltuielilor aferente subprogramului si persoana responsabilã pentru implementarea subprogramului sã fie desemnate de Primarului Municipiului Ploiesti prin dispozitie.

Art. 5

Aprobã înfiintarea Unitãtii de management si Unitãtii de implementare a subprogramului ce face obiectul prezentei hotãrâri, componenta acestora urmând a se stabili odatã cu modificarea organigramelor.

Art. 6

Ordonatorul de credite, Directia Economicã si Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 25 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu