Hotărârea nr. 228/2006

Hotãrârea nr. 228 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea localitãtii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

HOTÃRÂREA Nr. 228

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea localitãtii,

precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

având în vedere Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publicã, juridic-contencios prin care se propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea localitãtii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii;

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificatã si completatã si Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 515/2002 si cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã;

luând în considerare Hotãrârile Consiliului Local nr. 191/2000, 278/2000, 296/2001 modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 18/2002; 143/2002; 198/2002; 211/2002; 114/2003, modificatã si completatã prin 81/2005; 333/2003;  34/2004; 110/2004; 143/2005; 144/2005; 184/2005; 218/2005; 34/2006, modificatã si completatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 81/2006 si 124/2006;126/2006; 135/2006;

în temeiul art. 38 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Se aprobã Regulamentul privind stabilirea unor mãsuri pentru gospadãrirea localitãtii, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Pe data prezentei hotãrâri, îsi înceteazã efectele Hotãrârile Consiliului Local nr. 293/2001 modificatã si completatã de Hotãrârile Consiliului Local nr. 15/2002 si 31/2004; 294/2001 modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 16/2002; 295/2001 modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 17/2002 ; 4/2004; 81/2005; 188/2006.

Art. 3

Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de cãtre:

-       primar si împuternicitii acestuia

-       personalul specializat din Politia Comunitarã

-       organele de politie si jandarmerie

Art. 4

Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 aprobatã prin Legea nr.180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare se aplicã în mod corespunzãtor.

In termen de 48 de ore contravenientul poate achita jumãtate din minimul amenzii.

Art. 5

Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Art. 6

Hotãrârile Consiliului Local nr. 191/2000; 278/2000; 296/2001 modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 18/2002; 143/2002; 198/2002; 211/2002; 114/2003, modificatã si completatã prin 81/2005; 333/2003;  34/2004; 110/2004; 143/2005; 144/2005; 184/2005; 218/2005; 34/2006, modificatã si completatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 81/2006 si 124/2006;126/2006; 135/2006 se modificã corespunzãtor si orice prevedere contrarã prezentei îsi înceteazã aplicabilitatea.

Art. 7

Directia Administratie publicã, juridic-contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 16 octombrie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Paul Palas

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu